دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : محسن   خردمند سعدی

پست الکترونیکی : mohsen.kheradmand@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : مهندسی هسته ای

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : مربی بورسیه

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مهندسی هسته ای

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1387/09/01

محسن خردمند سعدی

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : مربی بورسیه

^